Stan dróg w Polsce – dysproporcje rozwojowe
Budownictwo

Stan dróg w Polsce – dysproporcje rozwojowe

W ostatnich latach znacząco wzrosła w naszym kraju ilość inwestycji w sieć drogową. Niebagatelną rolę odegrało tu przystąpienie do Unii Europejskiej i możliwość uzyskania sporych dofinansowań. Powstała rozbudowana sieć autostrad, poprawie uległ stan nawierzchni w miastach i na peryferiach, a plany przewidują dalsze postępy w tej materii. Ożywienie widać na wszystkich typach dróg, również lokalnych, nie sposób jednak nie zauważyć, że w tym drugim przypadku tendencje rozwojowe są znacznie słabsze. Wypadałoby się zatem zastanowić, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Aby jednak w pełni unaocznić źródło problemu, wyjdźmy od wyjaśnienia zawiłości definicyjnych. Czym są zatem drogi krajowe, a czym lokalne?

Drogi krajowe 

Drogi krajowe są najwyższą kategorią dróg publicznych, ponieważ to one zapewniają płynną krajową i międzynarodową komunikację kołową między dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi; rekomendowane są zwłaszcza dla ruchu długodystansowego i tranzytowego.

Drogi lokalne

Co kryje się pod pojęciem dróg lokalnych? Przede wszystkim drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, o znaczeniu lokalnym, niezaliczane do żadnej innej kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć służącą miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg zakładowych. Czyli, najprościej rzecz ujmując, takie po których odbywa się głównie ruch o znaczeniu lokalnym. I w tej właśnie definicji leży źródło wszystkich problemów. Dlaczego? Ponieważ wszelkie plany inwestycyjne zakładają w pierwszej kolejności budowę i modernizację podstawowej sieci dróg, czyli krajowych, a dopiero w dalszej perspektywie sieci lokalnych. Nie można takiemu rozumowaniu odmówić logiki, ale  z drugiej strony takie podejście skutkuje narastaniem dysproporcji w jakości nawierzchni.

Degradacja zamiast rozwoju

Faktem jest, że w czasie budowy lub renowacji dróg krajowych masowy dowóz materiałów budowlanych odbywa się po drogach gminnych. Efekt? Jeszcze większa degradacja nawierzchni lokalnych. Nie jest to jednak jedyne źródło problemu. Nie mniej ważną, o ile nie kluczową kwestią jest tu źródło finansowania. Zarządcą dróg krajowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast za drogi lokalne odpowiadają zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W efekcie obie kategorie nawierzchni finansowane są z innych środków. W takiej sytuacji pojawia się oczywiście sprzeciw zarządców dróg lokalnych przed wykorzystaniem ich nawierzchni dla ruchu budowlanego i, co warto tutaj podkreślić, takie podejście jest w pełni zgodne z prawem, jest to bowiem środek do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest utrzymanie nawierzchni drogi w odpowiednim stanie technicznym.

Więcej informacji o drogach w Polsce znajdą Państwo na stronie Centrum Zaopatrzenia Drogowego czd.com.pl który poleca redakcja portalu

Post Comment